Stanovy občanského sdružení Zelené Lužiny

 

Čl. 1.

Název, sídlo a působnost sdružení

 

1) Název: Zelené Lužiny

2) Sídlo: Praha 5 – Stodůlky, Amforová 1885/44, PSČ 155 00

3) Sdružení působí výhradně na území Městské části Praha 13, nečlení se na organizační jednotky a celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

 

Čl. 2.

Charakter sdružení

 

Občanské sdružení (dále jen sdružení) je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružují se v něm občané za účelem ochrany svých práv a jejich nedotknutelnosti, ochrany životního prostředí a dalších věcí s těmito zájmy bezprostředně souvisejících. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

Čl. 3.

Základní cíle sdružení

 

1) Aktivně se podílet na správních řízeních a veřejnoprávních jednáních týkajících se zájmů sdružení vymezených v článku 2.

2) Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení

3) Ochrana veřejného zdraví

4) Ochrana životního prostředí

5) Ochrana prostředí bezpečného z hlediska dopravy

6) Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

7) Ochrana zeleně a péče o území

8) Propagace a prosazování principů občanské společnosti

 

Čl. 4.

Formy činnosti sdružení

 

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

1)  spolupráce s obcí, veřejností a zájmovými sdruženími

2)  účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního

     prostředí v oblasti sídliště Lužiny

3)  organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí v oblasti sídliště Lužiny

4)  účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být projednávány změny využití ploch

     nebo umisťování staveb v oblasti sídliště Lužiny

5)  vydávání informačních materiálů týkajících se činnosti sdružení.

 

Čl. 5.

Členství ve sdružení

 

1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let žijící či působící v regionu působnosti sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

 

2) Člen sdružení má právo:

 účastnit se jednání členské schůze

 volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

 podílet se na praktické činnosti sdružení.

 

3) Člen sdružení má povinnost:

 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

 aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

 účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

4) Členství ve sdružení zaniká:

 doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru sdružení,

 úmrtím člena sdružení,

 zánikem sdružení,

 vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné     

 napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

 

5) Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci

    a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti,

    vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

Čl. 6.

Organizační uspořádání

 

Strukturu sdružení tvoří:

                           členská schůze

                           výbor                 

 

A. Členská schůze

1) Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

zvolila výbor sdružení, případně je odvolala,

schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,

schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena

zvolila čestné členy sdružení,

rozhodla o zániku sdružení.

 

2) Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat          

    členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň 10 členů sdružení,. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení

    jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit

    dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání

     nadpoloviční většina všech členů sdružení.

 

B.Výbor

1) Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a

     plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2) Výbor sdružení má 3. členy, které volí členská schůze

                                                                  

Čl.7.

Územní jednotky sdružení

 

 

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

 

Čl. 8.

Jednání jménem sdružení

 

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení.

Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

 

Čl. 9.

Hospodaření sdružení

 

1) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu

    sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2) K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k    

    vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení

    pokladníka.

3) Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary

4) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3. a v souladu s

     formami činnosti uvedenými v čl. 4. těchto stanov.

 

 

Čl. 10.

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení se zbývající majetek po provedené likvidaci rozdělí rovným dílem mezi členy sdružení.