Zelené Lužiny, o. s.

Občanské sdružení Zelené Lužiny vzniklo v prosinci roku 2009 proto, aby pomohlo zachovat a zlepšovat životní prostředí na Praze 13.

Sdružení si klade tyto cíle:

1)  Aktivně se podílet na správních řízeních a veřejnoprávních jednáních týkajících se zájmů sdružení vymezených v článku 2.
2)  Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení
3)  Ochrana veřejného zdraví
4)  Ochrana životního prostředí
5)  Ochrana prostředí bezpečného z hlediska dopravy
6)  Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
7)  Ochrana zeleně a péče o území
8)  Propagace a prosazování principů občanské společnosti

Výbor OS Zelené Lužiny tvoří Kateřina Helikarová, Zuzana Charvátová a Vladimír Podroužek. Kontaktovat nás můžete na naší emailové adrese os.zelene.luziny@seznam.cz