Rezidence Nové Stodůlky

Rezidence Nové Stodůlky

Stručný popis záměru (použit zkrácený text z oznámení o posuzování vlivu stavby na životní prostředí)

Investor: Stodůlky s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Architekt: A69 – architekti s.r.o., Nad Zámečnicí 34, 150 00 Praha 5
Zodpovědný projektant: AED project a.s., Pod Radnicí 2a, 150 00 Praha 5 – Košíře
Inženýrská činnost: Akcent s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5.

Navrhovaný polyfunkční soubor Rezidence Nové Stodůlky představuje stavbu celkem pěti stavebních objektů - pěti výškových bytových domů (věží) označených A, B, C, D, E. Jednotlivé objekty budou mít od 10 do 20 nadzemních podlaží.
Objekty B, C, D, E mají společná podzemní podlaží, ve kterých jsou navrženy vícepodlažní garáže a technické vybavení objektu, na částech 1. podzemního podlaží jsou navrženy nájemní plochy (retail), kde je uvažováno s komerčním využitím (prodejny, kavárny, rychlé občerstvení a podobně).
Celkový počet bytů ve všech objektech záměru se předpokládá 382, hrubá podlažní plocha bude přibližně 53 830 m2, z toho bydlení (bez lodžií) zhruba 38 550 m2 a retail 1 000 m2. V rámci záměru je navrženo celkem 450 parkovacích stání. Z toho jsou v podzemních garážích pod objekty B, C, D, E navržena parkovací stání pro 368 vozidel v pěti podzemních podlažích a 20 stání na terénu před objekty. Předpokládá se, že v bytových domech polyfunkčního souboru Rezidence Nové Stodůlky bude bydlet přibližně 1000 obyvatel.

Návrh předpokládá umístění souboru na pozemcích:
parcelní čísla  2131/281, 2131/282, 2131/283, 2166/26 (hlavní staveniště),
2131/383, 2166/44 (vedlejší staveniště - infrastruktura, komunikace, parkování)
2131/365, 2131/531, 2131/534, 2160/222, 2160/229, 2166/3, 2166/12, 2166/30, 2166/32 (vedlejší staveniště - přípojky) v k.ú Stodůlky
Zájmové území pro výstavbu záměru Rezidence Nové Stodůlky se nachází v městské části Stodůlky a leží v ose trasy B metra mezi stanicemi Luka a Lužiny. Z jihu je území ohraničeno ulicí Archeologickou a Mukařovského, ze západu stanicí metra Luka, ze severu pozemky základní školy a areálem školního zimního stadionu Bronzová a z východu zatravněným pozemkem.

Soubor bude dopravně napojen na ulice Archeologickou a Mukařovského, které zprostředkují komunikační vazby na Jeremiášovu ulici zajištující další vazby území na ulice Radlickou, Bucharovu a Rozvadovskou spojku. Dostupnost navrhované lokality prostředky městské hromadné dopravy je zajištěna na obě stanice metra trasy B Lužiny a Luka.

Stavba bude v době provádění stavebních prací dopravně přístupná z ulic Archeologická a Mukařovského. Ulice Mukařovského je napojena na kapacitní komunikaci ulice Jeremiášova. Dopravní trasy pro dopravu betonu z centrálních betonáren a ostatních hlavních materiálů budou vedeny po kapacitních komunikacích vedoucích do Jeremiášovy ulice a dále ulicemi Mukařovského a Archeologická k jednotlivým vjezdům na staveniště.

Zde si můžete prohlédnout zakreslení pozemku v územním plánu a pozemek v katastrální mapě.